Historia - kl. 1-3

Historia - kl. 1-3

Historia - kl. 1-3; zestaw programów edukacyjnych, multimedialnych do historii, poziom -gimnazjum kl.1-3; wesrja jednostanowiskowa;

EduROM Multimedialna baza wiedzy – Historia to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania historii w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana przez ucznia niezwykle szybko i efektywnie.

 • blisko 1300 zagadnień
 • 368 map
 • kilkaset tekstów źródłowych
 • ponad 100 filmów i animacji
 • prawie 3000 zdjęć i innych ilustracji
 • 595 interaktywnych ćwiczeń
 • 11 testów sprawdzających
 • prawie 2500 multimedialnych stron

 

Klasa 1

Wstęp

 1. Historia nauką o dziejach świata

Rozdział I: Prehistoria

 1. Afrykańskie korzenie człowieka
 2. Człowiek neandertalski
 3. Łowcy z epoki kamienia
 4. Najdawniejsze cywilizacje azjatyckie
 5. Prehistoria ludów Ameryki
 6. Ziemie polskie w prehistorii

Rozdział II: Starożytność

 1. Najdawniejsze cywilizacje Bliskiego Wschodu
 2. Cywilizacja Nilu – starożytny Egipt
 3. Kraj żeglarzy – Kartagina
 4. Najdawniejsze cywilizacje azjatyckie – Indie
 5. Początki cywilizacji chińskiej
 6. Kultury Australii i Oceanii
 7. Hellada i Hellenowie
 8. Wojny perskie
 9. Z tarczą lub na tarczy
 10. Demokracja ateńska
 11. Atenach po wojnach perskich – rozkwit miasta
 12. Życie codzienne Aten
 13. Macedonia i narodziny hellenizmu
 14. Republika rzymska – konsulowie i dyktatorzy
 15. Rzymscy wojownicy – legioniści i gladiatorzy
 16. Imperium rzymskie – od Cezara do cesarzy
 17. Wszystkie drogi i wody prowadzą do Rzymu
 18. Chrześcijanie – od męczeństwa do zwycięstwa
 19. Podział i upadek Imperium Rzymskiego
 20. Kultura rzymska, kultura łacińska
 21. Ziemie polskie w okresie starożytności
 22. Ludy kukurydzy – początek cywilizacji indiańskich

Rozdział III: Średniowiecze

 1. Narodziny świata islamu
 2. Afrykańskie ludy średniowiecza
 3. Arabowie w Afryce
 4. Budowniczowie na gruzach świata rzymskiego
 5. Pierwsze państwa słowiańskie
 6. Król i jego poddani – feudalizm europejski
 7. Państwo pierwszych Piastów
 8. Gniezno i Kraków – kryzys państwa polskiego
 9. Walka cesarstwa z papiestwem
 10. Polska w okresie walki cesarstwa z papiestwem
 11. Polska Bolesława Krzywoustego
 12. Wyprawy krzyżowe
 13. Europa między XII a XIV wiekiem
 14. Zakony rycerskie
 15. Miasto i wieś średniowiecza
 16. Monarchie stanowe w Europie
 17. Mongołowie i ich podboje
 18. Rozbicie dzielnicowe w Polsce
 19. Polska przemian (XI–XIII w.)
 20. Walka o Kraków i Bolesławową koronę
 21. Polska za panowania Władysława Łokietka
 22. Rządy Kazimierza Wielkiego
 23. Od Polski drewnianej do murowanej
 24. Chiny, Indie i Japonia w średniowieczu
 25. Kultura średniowiecza
 26. Niewola awiniońska – kryzys Kościoła
 27. Upadek Konstantynopola
 28. Wojny i podboje w XIV i XV wieku
 29. Średniowieczna kultura w Polsce
 30. Polska i Litwa pod rządami Jagiellonów
 31. Wielka wojna z zakonem krzyżackim
 32. Wojna trzynastoletnia
 33. Polska wobec ekspansji tureckiej
 34. Klasyczne cywilizacje indiańskie

Rozdział IV: Odkrycia geograficzne

 1. Krwawy smutek Azteków
 2. Inkowie – dzieci Słońca
 3. Wielkie odkrycia geograficzne
 4. Konkwista – dla wiary i po złoto
 5. Polityczne i gospodarcze skutki odkryć

Rozdział V: Testy

 1. Testy – prehistoria
 2. Testy – starożytność
 3. Testy – średniowiecze
 4. Testy – odkrycia geograficzne

Klasa 2

Rozdział I: Wiek XVI–XVIII

 1. Demokracja szlachecka i ruch egzekucyjny w Polsce
 2. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów
 3. Rzeczpospolita Obojga Narodów (1385–1569)
 4. Polska jako państwo bez stosów
 5. Pierwsze wolne elekcje
 6. Renesans w Europie Zachodniej i w Polsce
 7. O reformie w Kościele (XVI wiek)
 8. W obronie katolicyzmu – kontrreformacja
 9. Próba dominacji w Europie – Hiszpania w XVI wieku
 10. Iwan IV Groźny i państwo moskiewskie w XVI wieku
 11. Monarchia elekcyjna dynastii Wazów
 12. „Dymitriada” – wojny polsko-rosyjskie w pierwszej połowie XVII wieku
 13. Wojny polsko-tureckie w pierwszej połowie XVII wieku
 14. Ogniem, szablą i układami – na płonącej Ukrainie
 15. Wojny polsko-szwedzkie w XVII wieku
 16. Wojny polsko-tureckie w drugiej połowie XVII wieku
 17. Oliver Cromwell i rewolucja angielska
 18. Francja w czasach absolutyzmu (1598–1715)
 19. Rosja w czasach Piotra I Wielkiego
 20. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 21. Rządy Sasów w Polsce (1696–1763)
 22. „Za króla Stasia...” – rządy Stanisława Augusta Poniatowskiego
 23. Sejm Wielki i drugi rozbiór Polski (1776–1793)
 24. Insurekcja kościuszkowska i upadek Rzeczypospolitej
 25. Przełom umysłowy okresu Oświecenia
 26. Wielka rewolucja francuska (1789–1799)
 27. Testy – XVI–XVIII wiek

Rozdział II: Wiek XIX

 1. Kapitalizm epoki kolonialnej
 2. Europa w okresie hegemonii Napoleona
 3. Sprawa polska w epoce napoleońskiej
 4. Kryzys systemu napoleońskiego w Europie i jego upadek
 5. „Tańczący kongres” – Kongres Wiedeński i jego znaczenie
 6. Polska po Kongresie: „Ale imię same nie stanowi naród…”
 7. „Oto dziś dzień krwi i chwały”: powstanie listopadowe
 8. Czekając na wojnę ludów: od Wielkiej Emigracji do Wiosny Ludów
 9. Wiosna Ludów w Europie
 10. „Żadnych marzeń, panowie!”: powstanie styczniowe
 11. Geneza i konsekwencje zjednoczenia Niemiec w XIX wieku
 12. Przemiany polityczne w Ameryce Łacińskiej w XIX wieku
 13. Wojna secesyjna w USA
 14. Kolonializm w Afryce w II połowie XIX wieku
 15. Kolonializm w Azji w II połowie XIX wieku
 16. Wiek XIX: Kto ty jesteś?
 17. Zmiana czasu: przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich
 18. Ruch robotniczy, narodowy i ludowy w XIX wieku
 19. „Ojczyzna-polszczyzna”: polska kultura w XIX stuleciu
 20. Rewolucja w Rosji w roku 1905
 21. Kapitalizm epoki przemysłowej
 22. Na drodze do wojny. Geneza I wojny światowej
 23. Testy – XIX wiek


Klasa 3

Rozdział I: Lata 1900–1918

 1. Rewolucje w Chinach i Japonii
 2. I wojna światowa: front wschodni i zachodni
 3. Polacy na drodze do odzyskania niepodległości
 4. Ameryka Łacińska na początku XX wieku
 5. I wojna światowa: Trójprzymierze w drodze do klęski
 6. Testy – lata 1900–1918

Rozdział II: Lata 1918–1939

 1. Azja i Australia między wojnami
 2. Stany Zjednoczone i Kanada w dwudziestoleciu międzywojennym
 3. Bliski Wschód i Afryka w latach 1914–1939
 4. Nowy ład w Europie po I wojnie światowej
 5. Wojna polsko-bolszewicka
 6. Ostateczne ustalenie granic Polski i odbudowa polskiej państwowości
 7. Rewolucje 1917r. w Rosji i ZSRR w latach 20. i 30.
 8. Rządy parlamentarne w II Rzeczpospolitej i przewrót majowy
 9. Odbudowa gospodarcza Polski po I wojnie i wielki kryzys gospodarczy
 10. Testy – lata 1918–1939

Rozdział III: Lata 1939–1945

 1. Faszyzm. Europa zmierza ku wojnie
 2. Wojna z III Rzeszą i Czwarty rozbiór Polski
 3. Podboje i zdobycze ZSRR i III Rzeszy
 4. Polska pod okupacją niemiecką i radziecką
 5. Atak na Rosję
 6. Polskie państwo podziemne
 7. Zagłada Żydów – Holocaust
 8. Polska podczas II wojny światowej
 9. Wojna na Pacyfiku 1935–1945
 10. II wojna w Afryce i na Atlantyku
 11. Powstanie warszawskie
 12. Niemcy w drodze do klęski
 13. Testy – lata 1939–1945

Rozdział IV: Lata 1945–1989

 1. Podział świata na strefy wpływów po II wojnie światowej
 2. Rządy komunistów w Polsce
 3. Problemy Bliskiego Wschodu
 4. Wojny w Azji: Chiny, Korea, Indie i Pakistan, Indochiny
 5. Krwawi władcy Azji
 6. Rok Afryki
 7. Budowa radzieckiego imperium
 8. Kryzysy społeczno-gospodarcze i polityczne
 9. Polska w latach 1970–1980
 10. Polska „Solidarność” i stan wojenny
 11. Wojny na Bliskim Wschodzie
 12. „Okrągły stół” w Polsce
 13. Jesień narodów
 14. Dążenia do integracji Europy
 15. Testy – lata 1945–1989

Rozdział V: Lata 1989–2000

 1. Rządy „Solidarności” i postkomunistów
 2. Polityka zagraniczna III RP
 3. W „kotle bałkańskim” znowu wrze
 4. Ameryka pod koniec wieku
 5. Świat na przełomie XX i XXI wieku
 6. Testy – lata 1989–2000
 • NR katalogowy: PPM-GHZ
 • Cena brutto PLN: 170,38
Koszyk

GALERIA

PPM-GHZ